top of page

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Art. 1. [Informacje podstawowe]

1.   Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony                  internetowej: www.babiogorskiedomki.com(zwanej dalej „Stroną”).

2.   Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest: Stefan Marszałek          przedsiębiorca wpisany do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej pod firmą:        Stefan Marszałek z siedzibą w Lipnicy Wielkiej(34-483), Lipnica Wielka 668, NIP: 735-13-21-466                (zwany dalej „Usługodawcą”).

3.   Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem:

      1) poczty e-mail: babiogórskiedomki@gmail.com

      2) telefonicznie: 570-188-024

4.   Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 23.10.2023 r.

5.   Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu

Art. 2. [Rodzaje i zakres świadczonych usług]

1.   Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności: Noclegu.

2.   Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy usług płatne i bezpłatne:

      1) publikacji komentarzy;

      2) subskrypcji newslettera z informacjami handlowymi (promocjami, ofertami specjalnymi);

      3) rezerwacji pobytu;.

3.   Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się        z obowiązkiem zapłaty

Art. 3. [Warunki techniczne do korzystania z usług]

1.  W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać:

     1) urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,

     2) przeglądarkę internetową,

     3) pełną zdolność do czynności prawnych, w celu dokonania rezerwacji.

     4) adres poczty e-mail, w celu dokonania rezerwacji oraz zapisania się na newsletter.

2.  Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.

Art. 4 [Komentarze]

1.  Na Stronie możesz publikować komentarze.

2.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podawania przyczyny.

Art. 5 [Newsletter]

1.  Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest darmowa. Polega ona na wysyłaniu przez                             Usługodawcę informacji handlowych o promocjach i specjalnych ofertach Usługodawcy. Zapisując         się na newsletter wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych na               podany przez Ciebie adres e-mail.

2.  Zrezygnować z newslettera możesz w każdej chwili korzystając z opcji wypisania się zamieszczonej         w wiadomości newsletterowej lub kontaktując się z Usługodawcą.

Art. 6 [Rezerwacje]

1.   [Rezerwowanie pobytu]:

      1)  Skuteczne złożenie rezerwacji wymaga podania danych, określonych w formularzu rezerwacji                   pobytu. Dane powinny być prawdziwe i aktualne.

      2)  Rezerwację uważa się za dokonaną: (1) po potwierdzeniu przez Ciebie złożenia rezerwacji z                     obowiązkiem zapłaty poprzez kliknięcie w okienko: „Potwierdzam rezerwację” pod formularzem                 rezerwacji pobytu; (2)dokonaniu zapłaty (3) i po otrzymaniu przez Ciebie wiadomości e-mail z                   potwierdzeniem dokonania rezerwacji.

      3)  Usługodawca potwierdza dokonanie rezerwacji po zaksięgowaniu Twojej wpłaty. Termin płatności             wynosi 7 dni, od dnia kliknięcia przez Ciebie w okienko potwierdzenia rezerwacji.

      4)  W przypadku wybrania opcji płatności częściowej (zadatku), pozostałą do zapłaty część ceny za             pobyt będziesz musiał uiścić najpóźniej w dniu swojego przyjazdu. Więcej informacji w tym                       zakresie możesz znaleźć na stronie: www.babiogorskiedomki.com/informacje-rezerwacyjne

 

  2.   [Dokonywanie płatności]

      1)  Usługodawca umożliwia zapłatę: (1) przelewem bankowym (2)gotówką w recepcji hotelowej;

      2)  Płatność dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunek Usługodawcy lub zaksięgowania               się środków przez system operatora płatności;

 

3.   [Pozostałe informacje]

      1)  W przypadku awarii systemu rezerwacji Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany                           dokonanej rezerwacji albo jej odwołania, za jednoczesnym zwrotem wpłaconych przez Ciebie                   należności.

      2)  Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy rezerwacji, w przypadku niezapłacenia jej w                       terminie.

      3)  Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy jest wyłączone na mocy ustawy o prawach                            konsumenta z uwagi na to, że umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą, a konsumentem dotyczy              najmu pomieszczeń do celów mieszkaniowych.[Komentarz: Pamiętaj! Opis systemu rezerwacji                  stanowi jedynie przykład. Zanim wykorzystasz ten regulamin sprawdź, czy Twój system działa na              tych samych zasadach. Jeśli nie to będziesz musiał zmodyfikować powyższe postanowienia]

Art. 7 [Ograniczenie praw konsumenta]

W stosunku do usług świadczonych przez Usługodawcę konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

 

Art.8 [Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji]

1.  Każdej osobie korzystającej ze Strony przysługuje prawo wniesienia reklamacji.

2.  Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia możecie kierować na                                                                 adres: babiogorskiedomki@gmail.com

3.  Reklamacja powinna zawierać:

     1)  Twoje imię oraz adres e-mail,

     2)  dokładny opis i powód reklamacji,

     3)  Twoje żądania, propozycje i wnioski.

4.  Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni.

5.  Odpowiedzi na reklamację udzielamy drogą mailową

Art.9 [Rozwiązywanie sporów]

1.  Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać       wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia               zgłoszenia roszczeń przeze mnie lub przez Ciebie. Jeśli w zakreślonym okresie nie znajdziemy                 rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi                               powszechnemu.

2.  W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym               kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie

     to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w         drodze umowy i na mocy prawa.

3.  Wyrażam zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Jeśli chcesz zgłosić przeciwko mnie jakąś         sprawę może to zrobić elektronicznie pod adresem:                                                                                     https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Art.10 [Ochrona danych osobowych]

1. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych                             osobowych(RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę                   zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem:

    www.babiogorskiedomki.com/pliki-cookie

bottom of page